خانه بلاگ فناوری اطلاعات و ارتباطات


برنامه نویسی یا شبکه؟ 776  

نویسنده: پیام حیاتی

کدام حرفه را یاد بگیریم؟ برنامه نویسی بهتر است یا شبکه؟

برنامه نویسی یا شبکه؟

در این فیلم در مورد معیارهای اصلی انتخاب و تفاوت ها صحبت شده است :
نظرات شما