خانه بلاگ فناوری اطلاعات و ارتباطات


بازاریاب پروژه ای 214  

نویسنده: پیام حیاتی

چند درصد هزینه پروژه به بازاریاب تعلق می گیرد؟

بازاریاب پروژه ای

باید گفت نباید به دنبال رقم خاصی باشیم زیرا موارد متعددی در تعیین مبلغ نهایی نقش دارند.
از جمله موارد مهم می توان به به بزرگ بودن و سودآوری پروژه ، نیاز شرکت(جهت رزومه یا...)، شخص آورنده پروژه که ممکن هست رابطی قوی باشد در سازمان ها و برای شما پروژه های دیگری به ارمغان بیاورد، اشاره کرد. 
نظرات شما