خانه بلاگ web


قالب بلاگ 817  

نویسنده: پیام حیاتی

بهترین چیدمان مناسب برای بلاگ

قالب بلاگ

سایت های زیر به عنوان سایت های برتر از نظر چیدمان طراحی بلاگ می باشند که می توان از آنها الگو برداری کرد.

Best Examples of Blog Design for Inspiration

https://wistia.com/learn
https://moz.com/blog
https://designschool.canva.com/
https://www.savethestudent.org/
نظرات شما