خانه بلاگ web


ریست کردن auto-increment در PHP 483  

نویسنده: پیام حیاتی

نحوه ریست کردن فیلد auto-increment در phpmyadmin

ریست کردن auto-increment در PHP

برای ریست کردن فیلد هایی که به صورت اتوماتیک در جدول mysql مقدار می گیرند قطعه کد زیر را در تب sql وارد نمایید.

SET @num := 0;
UPDATE tablename SET id = @num := (@num+1);
ALTER TABLE tablename AUTO_INCREMENT = 1;

به جای tablename نام جدول خود را وارد نمایید.
نظرات شما