خانه بلاگ web


محدودیت وارد کردن کاراکتردر فرم های HTML 602  

نویسنده: پیام حیاتی

چگونه می توان برای type هایی از نوع number محدودیت ایجاد کرد

محدودیت وارد کردن کاراکتردر فرم های HTML

همانطور که می دانید با ویژگی های maxlength  و minlength می توانیم برای type هایی از نوع text در فرم ها، محدوده تعداد کاراکتر ورودی از سمت کاربر را تعیین کنیم اما این ویژگی ها برای type هایی از نوع number بدون کاربرد هستند.
با استفاده از دستور زیر می توانیم برای این نوع type ها نیز محدوده کاراکتر های وروردی را تعیین کنیم، در این مثال با تغییر مقدار 4 می توان بازه مقادیر ورودی را کم و زیاد کرد.

 
نظرات شما